Kontakt

Půjčovna - Autoslužby - Zlatý kopec 483, Stráž nad Nisou, 463 03
 

Obchodní podmínky

 

             Všeobecné podmínky pronájmu nosičů kol, boxů a jiných pronajímaných věcí

 

Ceny pronájmů

jsou platné podle aktuálního ceníku.

 

Ceny pronájmu zahrnují:

 

 • Zámek, dle typu věci

 

Ceny pronájmu nezahrnují:

 • pojištění osob a věcí

 

Rezervace, odstoupení od smlouvy

Nosiče kol, boxy a veškeré příslušenství lze rezervovat osobně, telefonicky nebo e-mailem. Závazná rezervace nabývá platnosti písemným potvrzením ze strany pronajímatele, uzavřením nájemní smlouvy. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany nájemce před započetím nájmu, hradí nájemce výši předpokládaného nájemného:

  

Nosiče kol, boxy a příslušenství:

 • 15 až 7 dní před 1. dnem pronájmu 50% z celkové částky
 • 7 až 1 den před 1. dnem pronájmu 100% z celkové částky

 

 

Pokud nájemce neoznámí nepřevzetí věci, platí jako odstoupení od smlouvy-nájemce hradí 80% z celkové částky. Bude-li věc vrácena před uplynutím smluvní doby pronájmu, hradí nájemce nájemné v celkové výši. Pokud bude věc vrácena po uplynutí smluvní doby pronájmu, hradí nájemce částku ve výši jednodenního nájemného za každý další započatý den.

 

Kauce

Kauce bude složena v den převzetí  v hotovosti:

 • nosiče kol, boxy – dle aktuálního ceníku,- Kč

Kauce bude potvrzena ve Smlouvě společně se stavem věci při převzetí a předání věci. Při vrácení věci bude kauce vrácena zpět. . Pokud dojde k poškození věci nebo její zničení, zavazuje se tímto nájemce zaplatit aktuální tržní cenu náhradních dílů nebo celé věci, dle míry poškození. Pokud nebude kauce předem složena, nebude věc pronajata.

 

Platba:

 • hotovostní při vrácení věci
 • kauce při převzetí věci
 • převodem z účtu – nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy

Pokud nebude doplacena celková částka hotovostně nebo převodem na účet pronajímatele ve výše uvedeném termínu, nebude věc pronajata.

 

Předání, převzetí věci

Věc bude připravena odpoledne l. den pronájmu od 15.00 hodin. Den převzetí není započítán do celkové kalkulace pronájmu. Vrácení musí být provedeno vždy do 14.00 hodin posledního dne pronájmu.


Poplatky za vyčištění

Nájemce se zavazuje, že bude věc předána v řádném a čistém stavu. V opačném případě bude účtován paušální poplatek za vyčištění věci ve výši 300 - 800,- Kč. Při převzetí a předání věci bude vyplněn předávací protokol o stavu věci.

 

              Smluvní podmínky

 

 1. Obecná ustanovení
  1. Autopůjčovna MD (dále jen pronajímatel) a nájemce uzavírají Smlouvu o nájmu motorového vozidla.
  2. Nájemcem může být fyzická osoba starší 21 let vlastnící řidičský průkaz příslušné skupiny nebo právnická osoba, jejíž zaměstnanec, který bude oprávněn používat pronajaté vozidlo, splňuje zde uvedené podmínky pro fyzické osoby.
  3. Nájemce je povinen při uzavření Smlouvy prokázat svoji totožnost a způsobilost k řízení vozidla.
 2. Cena nájmu
  1. Ceny nájemného jsou stanoveny denní sazbou uvedenou v platném ceníku pronajímatele.
  2. Denní sazbou se rozumí sazba pro 24 hodin od předání vozidla nájemci.
  3. V případě, že je doba pro účtování denní sazby překročena o více než hodinu, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci denní sazbu za další den v plné výši.
 3. Pojištění
  1. Každé vozidlo, které je předmětem smlouvy, je pojištěno zákonným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla a dále havarijním pojištěním proti poškození, vandalismu a odcizení, a to se stanovenou spoluúčastí nájemce ve výši 10% z ceny vozu.
  2. V případě vzniku škodní události hradí nájemce částku spoluúčasti dohodnutou ve článku 3.1, s výjimkou případů uvedených níže, kdy nájemce odpovídá za škodu v plné výši.
  3. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy škoda vznikla v souvislosti s tím, že nájemce porušil tyto smluvní podmínky anebo kdy ji způsobil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. V těchto případech odpovídá za škodu nájemce a je povinen ji pronajímateli uhradit.
  4. Nájemce má možnost ve Smlouvě sjednat za příplatek připojištění a přenést tak riziko spoluúčasti na pronajímatele. Připojištění se nevztahuje na případy škody na podvozku, pneumatikách, discích a poklicích kol, krádeže autorádia a navigačního zařízení.
 4. Povinnosti pronajímatele
  1. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozilo čisté a v řádném technickém stavu, včetně povinného příslušenství.
  2. Pronajímatel je povinen spolu s vozidlem předat nájemci potřebné doklady od vozidla.
 5. Povinnosti nájemce
  1. Nájemce je povinen užívat vozidlo v souladu s instrukcemi výrobce vozidla tak, aby na vozidle nevznikla škoda.
  2. Nájemce je povinen užívat vozidlo výhradně osobně. Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné osobě. V případě, že nájemcem je právnická osoba, jsou vozidlo oprávněni užívat její zaměstnanci určení ve Smlouvě.
  3. Nájemce je dále povinen bez předchozího upozornění od pronajímatele přistavit vůz k technické kontrole při dosažení počtu ujetých kilometrů k servisní prohlídce. Po dobu trvání servisní prohlídky má nájemce nárok na zapůjčení náhradního vozidla.
  4. Nájemce je povinen hlásit ihned každou škodní událost na vozidle (autonehoda, odcizení vozidla nebo jeho součástí, apod.) Policii ČR, resp. Obecní policii v daném místě, a pronajímateli. V případě, že tak nájemce neučiní, odpovídá za případnou škodu v plném rozsahu.
  5. Nájemce není oprávněn demontovat, resp. opravovat žádné části vozidla. Pokud poruchu prokazatelně zaviní nájemce, odpovídá pronajímateli za vzniklou škodu v plném rozsahu. V případě nutnosti provést opravu na vozidle, je nájemce povinen vyžádat si předchozí souhlas pronajímatele a konzultovat s ním způsob provedení opravy. Nájemce odpovídá rovněž za škody, které vzniknou v důsledku jeho neznalosti technického minima stanoveného pro řidiče motorových vozidel, a to včetně případných poplatků za odtažení vozidla.
  6. Po ukončení nájmu je nájemce povinen vrátit vozidlo řádně a včas.
  7. V případě, že vozidlo bude vráceno v silně znečištěném stavu nebo za nepříznivých viditelnostních podmínek, je nájemce povinen uhradit pokutu 1.000,- Kč použitou na vyčištění vozu.
 6. Smluvní pokuty
  1. V případě ztráty OTP nebo klíčů od vozidla je pronajímatel oprávněn požadovat zaplacení pokuty ve výši 4.000,- Kč.
  2. Pokud dojde k odcizení vozidla a současné ztrátě OTP nebo klíčů od vozidla je pronajímatel oprávněn požadovat zaplacení pokuty ve výši 50.000,- Kč.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Smluvní podmínky jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o nájmu motorového vozidla uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem a jsou pro ně závazné v plném rozsahu.
  2. Porušení Smluvních podmínek jsou důvodem pro odstoupení od Smlouvy.

 

 

Kontakty Liberec

777 177 013

724 177 013

info@pujcovnamd.cz
Zlatý kopec 483
  Stráž nad Nisou
  463 03